Bondi Beach Skate Park, Bondi, NSW.

Bondi Beach Skate Park, Bondi, NSW.