Griswald the Gorilla, Bondi, NSW.

Griswald the Gorilla, Bondi, NSW.